Erik Erikson Knew That Self-Invention Takes A Lifetime | Curio

Erik Erikson Knew That Self-Invention Takes A Lifetime

11 mins | Jan 22, 2019

M M Owen, writing in Aeon Magazine, explores the genius of psychologist Erik Erikson and his belief that self-invention takes a lifetime.

publisher logo

From Aeon

Read along